هنا في المنزل قطعة من تاريخ DAUNIA,it.

Condividi


ال’Associazione Daunia TuR di Manfredonia informa e sensibilizza ai propri soci, simpatizzanti e fans una raccolta fondi per riportare a casa una Stele Dauna che finirà all’asta il 24 مارس 2017.

Raccogliendo la sollecitazione di molte persone sui social media, ال Fondazione Apulia Felix lancia una raccolta di fondi per l’acquisto di una Stele Daunia in vendita in un’asta della casa Bertolami.

I versamenti vanno fatti sul cc intestato a Fondazione Apulia felix onlus presso Banca Prossima IBAN IT84I0335901600100000066451 causaleDonazione per la stele daunia (è una donazione detraibile dalle tasse in quanto donazione a onlus).

L’Associazione documenterà tutte le donazioni e svolgerà tutto con la massima trasparenza.

Speriamo di poter raccogliere una somma significativa, sufficiente per riuscirci. La fondazione Apulia Felix e Daunia TuR faranno la loro parte, proponendo banchetti informativi e di raccolta fondi per le varie città di Capitanata, ma questa deve essere una prova di partecipazione, di mecenatismo diffuso, di cittadinanza attiva.

Se riusciremo ad acquistare la stele decideremo dove collocarla, in un museo, in un luogo pubblico, in ogni caso in modo che sia fruibile da tutti.

و’ solo una delle tante stele daunie e non è certo uno dei pezzi più pregiati. Sappiamo bene che nei musei, nei magazzini ce ne sono molte, e sappiamo bene che sul mercato antiquario ci sono migliaia di oggetti archeologici provenienti dalla Daunia, frutto dello scavo clandestino e del commercio illegale. Ma questa vuole essere innanzitutto una manifestazione di iniziativa dal basso.

Abbiamo anche allertato, d’intesa con la Soprintendenza ABAP Foggia-BAT, il Nucleo dei Carabinieri NTP per verificare se nella loro banca dati di pezzi trafugati compaia anche questa stele e attendiamo notizie in proposito. Ma intanto procediamo con la raccolta dei fondi.

Gazzetta del Mezzogiorno del 15 مارس 2017

مقالات ذات صلة:

تصبح عضوا Daunia الطور, عدد المسجلين 2013
الإدارة التقنية للوكالات السفر والسياحة في مقاطعة فوجيا
FAI اليوم في المتحف الأثري الوطني للمانفريدونيا
مهرجان الربيع في مانفريدونيا
برنامج المهرجان من الطبعة مانفريدونيا 2013 "ماريا SS. Siponto"
سياحة, بوليا من بين الوجهات المفضلة لقضاء العطلات والإيطالية
Il Gargano si rialza: la stagione turistica continua
مسابقة التصوير الفوتوغرافي "دعونا نضع إطار الحب,,it,ندوة ثقافية "أمسية مع Dauni Miti,,it,الرموز والطقوس,,it"
Programma esperienze turistiche “Estate in Capitanata con ConfGuide”
Seminario a Manfredonia sull'ottenimento del Marchio "Puglia Loves Family"

التعليقات مغلقة.