هنا في المنزل قطعة من تاريخ DAUNIA,it.


ال’Associazione Daunia TuR di Manfredonia informa e sensibilizza ai propri soci, simpatizzanti e fans una raccolta fondi per riportare a casa una Stele Dauna che finirà all’asta il 24 مارس 2017.

Raccogliendo la sollecitazione di molte persone sui social media, ال Fondazione Apulia Felix lancia una raccolta di fondi per l’acquisto di una Stele Daunia in vendita in un’asta della casa Bertolami.

I versamenti vanno fatti sul cc intestato a Fondazione Apulia felix onlus presso Banca Prossima IBAN IT84I0335901600100000066451 causaleDonazione per la stele daunia (è una donazione detraibile dalle tasse in quanto donazione a onlus).

L’Associazione documenterà tutte le donazioni e svolgerà tutto con la massima trasparenza.

Speriamo di poter raccogliere una somma significativa, sufficiente per riuscirci. La fondazione Apulia Felix e Daunia TuR faranno la loro parte, proponendo banchetti informativi e di raccolta fondi per le varie città di Capitanata, ma questa deve essere una prova di partecipazione, di mecenatismo diffuso, di cittadinanza attiva.

Se riusciremo ad acquistare la stele decideremo dove collocarla, in un museo, in un luogo pubblico, in ogni caso in modo che sia fruibile da tutti.

و’ solo una delle tante stele daunie e non è certo uno dei pezzi più pregiati. Sappiamo bene che nei musei, nei magazzini ce ne sono molte, e sappiamo bene che sul mercato antiquario ci sono migliaia di oggetti archeologici provenienti dalla Daunia, frutto dello scavo clandestino e del commercio illegale. Ma questa vuole essere innanzitutto una manifestazione di iniziativa dal basso.

Abbiamo anche allertato, d’intesa con la Soprintendenza ABAP Foggia-BAT, il Nucleo dei Carabinieri NTP per verificare se nella loro banca dati di pezzi trafugati compaia anche questa stele e attendiamo notizie in proposito. Ma intanto procediamo con la raccolta dei fondi.

Gazzetta del Mezzogiorno del 15 مارس 2017

مقالات ذات صلة:

"شاركنا التعليم المالي!": المعرفة مؤتمر التعليم المالي ديدي ...
حملة "تنظيف البحر يبدأ هنا": تنظيف الجزء السفلي من جزر تريميتي
السياحة: "جواهر ايطاليا" 2012, منطقة بوليا من بين أكثر منحت
اكتشاف جارجانو
مانفريدونيا, أمسية لتعزيز typicality 'من البر والبحر km0
توربينات الرياح في البحر من خليج مانفريدونيا وجارجانو
Arrivano “Gli Angeli custodi dei turisti”
ربع سنوي اجتماع ندوة "ضمان الشباب"
المؤتمر إلى المشروع الحالي Archiprofile: على شبكة الإنترنت والحرف, أفكار جديدة لصنع في إيطاليا
الندوات التعريفية "فتح DAYS CONFGUIDE FOGGIA 2016",it

التعليقات مغلقة