Statut

udział,it

STATUT STOWARZYSZENIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPOŁECZNEJ DAUNIA TUR A.P.S.,,it,Zaświadczenie o rejestrze sankcji administracyjnych w zależności od przestępstwa,,it,Ustawowa korekta zgodnie z przepisami art. 101,,it,Kodeksu trzeciego sektora,,it,D.Lgs,,en,n.117 e ss.mm.ii.,,en,Tytuł I Konstytucja,,it,Cel,,it,Sztuka,,en,Imię i nazwisko,,it,Zostało utworzone z siedzibą w Manfredonii,,it,przez San Lorenzo n.112 Stowarzyszenie Promocji Społecznej,,it,pod nazwą „ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR A.P.S.”,,it,Zmiana siedziby w tej samej gminie nie pociąga za sobą zmian w statucie spółki,,it,Stowarzyszenie jest organizacją niekomercyjną i non-profit,,it,oparty na zasadzie pomocniczości,,it,zgodnie z przepisami art,,it,Konstytucji,,it,zgodnie z prawem,,it,oraz dekret ustawodawczy,,it,nr 117,,en.

Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Adeguamento statutario secondo quanto previsto dall’art.101, przecinek 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 Lipiec 2017, n.117 e ss.mm.ii.)

Titolo I Costituzione, Finalità, Czas trwania

Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Manfredonia (FG) via San Lorenzo n.112 un’Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR A.P.S.”

Il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, że, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 Lipiec 2017 n.117, i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all’articolo 4 del presente statuto, w formie produkcji lub wymiany towarów i usług,,it,Stowarzyszenie nie jest formacją ani stowarzyszeniem politycznym,,it,ani związek zawodowy ani stowarzyszenie zawodowe,,it,reprezentacja kategorii ekonomicznych lub pracodawców,,it,i nie podlega zarządzaniu,,it,koordynacja i kontrola wyżej wymienionych organów,,it,jak nie rozpoznano,,it,reguluje to również art,,it,i przestrzeganie Kodeksu cywilnego,,it,Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony,,it,Rozwiązanie można rozwiązać wyłącznie na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników,,it,jak przewiduje art,,it,Tytuł II Przeprowadzone działania,,it,Działalność Stowarzyszenia,,it,Stowarzyszenie ćwiczy i organizuje następujące działania,,it,zgodnie z wymogami artykułów,,it,Działalność interesu ogólnego,,it.

L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Czas trwania

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 27 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell’Associazione

L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 i 8 del presente statuto:

 • Attività di interesse generale;
 • Działania uzupełniające i działania wtórne i instrumentalne w stosunku do działalności instytucjonalnej użyteczności publicznej,,it,Działalność związana z pozyskiwaniem funduszy,,it,Aby osiągnąć swoje cele,,it,Stowarzyszenie wykonuje i organizuje głównie i przede wszystkim działania o charakterze ogólnym,,it,dekretu ustawodawczego,,es,ćwiczy i organizuje następujące działania,,it,Działania te można również przeprowadzić poprzez produkcję usług oraz zarządzanie i / lub zarządzanie zakładami,,it,obiekty i pomieszczenia,,it,publiczny lub prywatny,,it,także we współpracy ze stronami trzecimi i udostępnianiu ich członkom,,it,członkom ich rodzin,,it,jak również stowarzyszenia powiązane z tym samym organem, z którym stowarzyszenie jest powiązane, oraz ich członkowie,,it;
 • Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it. Zwłaszcza, esercita e organizza le seguenti attività: Promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego, agroturystyka, jedzenie i wino, naturalistyczny, organizowanie wycieczek kulturowych i społecznych oraz wydarzenia w dziedzinie terytorium kraju; Promocja i edukacja ekologiczna (inquinamento, ochrona zwierząt, ekosystemy i obszary chronione, polityka zarządzania odpadami, O.G.M., zarządzanie zasobami energetycznymi, zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne) przez dydaktycznego projektowania i czynności poznawczych w dziedzinie; promowanie edukacji do legalności i obywatelstwa i / lub zwalczania przestępczości zorganizowanej i nielegalnych zachowań typowo; Narzędzia promocyjne i inicjatywy, które zachęcają do kultury społecznej oraz solidarności, stymulowanie formy udziału organizacji, obywatele i słabsze i mniej uprzywilejowane grupy ludności.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, własny lub osoby trzecie, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l’associazione è affiliata e ai loro soci, także poprzez uiszczenie określonych opłat,,it,zgodnie z obowiązującymi przepisami,,it,Działania uzupełniające,,it,oraz drugorzędne i instrumentalne działania na rzecz instytucjonalnych działań użyteczności publicznej,,it,Stowarzyszenie,,it,w zakresie, w jakim jest powiązany z podmiotem zaliczonym do podmiotów wymienionych w artykule,,it,litera e,,it,zarejestrowany w odpowiednim rejestrze,,it,których cele socjalne zostały uznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,,it,może wykonać,,it,w sposób ściśle uzupełniający działalność interesu ogólnego,,it,podawanie żywności i napojów do propri soci i do jego znanych conviventi,,it,w urzędach, w których prowadzona jest działalność instytucjonalna,,it,za określone opłaty, jak przewidziano w artykule,,it,TUIR e,,it, secondo quanto previsto dalla normativa vigente .

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all’articolo 3, przecinek 6, lettera e), prawo 25 Sierpień 1991, n. 287, iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all’attività di interesse generale:

 • la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR e, od okresu podatkowego, w którym ta zasada nie ma już zastosowania,,it,na warunkach określonych w art,,it,dostawa żywności i napojów dla ludności podczas specjalnych wydarzeń lub wydarzeń,,it,na okres, w którym są przetrzymywane,,it,w pokojach i / lub przestrzeniach, w których mają miejsce te zdarzenia,,it,Stowarzyszenie również,,it,norma dell'art,,ca,wykonuje i organizuje działania drugorzędne i instrumentalne w odniesieniu do działań użyteczności publicznej zgodnie z art,,it,zgodnie z kryteriami i limitami określonymi w obowiązujących przepisach,,it, alle condizioni previste dall’art. 85 del decreto legislativo 117/2017;
 • la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione inoltre, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Zwłaszcza, prowadzi marginalną i ściśle funkcjonalną działalność komercyjną w celu osiągnięcia celów statutowych oraz każdą inną działalność związaną i funkcjonalną z osiągnięciem celów stowarzyszeniowych dozwolonych organizacjom non-profit na mocy obowiązujących przepisów prawnych,,it,Określenie dalszych działań, które mogą być wykonywane, przekazywane jest Zarządowi Stowarzyszenia,,it,W celu sfinansowania działalności w interesie ogólnym,,it,stowarzyszenie może również prowadzić działania związane z gromadzeniem funduszy,,it,zgodnie z postanowieniami art. 7 e,,it,poprzez wniosek do stron trzecich o darowizny,,it,dziedzictwo i wkład o nieuzasadnionym charakterze,,it,Zbieranie funduszy można przeprowadzać zarówno okazjonalnie,,it.

L’individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, również poprzez oferty towarów o skromnej wartości lub usługi dla sovventori,,it,w połączeniu z uroczystościami,,it,nawroty lub kampanie uświadamiające,,it,zarówno w sposób zorganizowany, jak i na bieżąco,,it,również przez publiczne pozyskiwanie lub poprzez sprzedaż lub dostawę towarów lub usług o niskiej wartości,,it,zatrudnianie zasobów własnych i zewnętrznych,,it,w tym wolontariuszy i pracowników,,it,szanując zasady prawdy,,it,przejrzystość i uczciwość w relacjach z kibicami i opinią publiczną,,it,zgodnie z obowiązującymi przepisami,,it,Zarządzanie zorganizowanymi działaniami,,it,Do realizacji wyżej wymienionych działań i zarządzania na terytorium,,it,projektów związanych ze stowarzyszeniami społecznymi,,it,do realizacji konkretnych celów,,it,do bezpośredniego zarządzania niektórymi usługami,,it, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, na wszystkich poziomach, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami trzeciego sektora i organizacjami non-profit, a także z podmiotami publicznymi i prywatnymi,,it,Może również określać umowy i konwencje z nimi oraz promować i / lub ustanawiać i / lub dołączać,,it,i / lub współpracować ze Stowarzyszeniami,,it,instytucje,,it,fundament,,it,Spółdzielnia,,en,Przedsiębiorstwa społeczne i / lub inne organizacje nienastawione na zysk,,it,Do zarządzania tymi działaniami sprzyja wkładom opartym na osobistych wynikach,,it,dobrowolne i bezpłatne,,it,non-profit,,it,nawet pośrednio i nie polega głównie na dobrowolnej działalności swoich członków lub członków stowarzyszonych organów,,it,Wkład wolontariusza,,it,Wolontariuszami są ludzie, którzy sami swobodnie wybierają,,it,przez stowarzyszenie,,it. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, działania na rzecz społeczności i dobra wspólnego,,it,udostępniając swój czas i umiejętności,,it,Ich kwalifikacje są niezgodne z jakąkolwiek formą stosunku pracy lub samozatrudnienia oraz z innymi stosunkami płatnego stosunku pracy ze stowarzyszeniem,,it,Ich działalność nie może być w żaden sposób wynagradzana,,it,nawet przez beneficjenta,,it,Wolontariuszom można uzyskać zwrot jedynie kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych w związku z wykonaną działalnością,,it,w ramach maksymalnych limitów i na warunkach uprzednio ustalonych przez stowarzyszenie,,it,także z kryteriami tego artykułu,,it,W każdym przypadku ryczałtowe zwroty kosztów są zabronione,,it, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 przecinek 4 del decreto legislativo 117/2017 i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Stowarzyszenie rejestruje wolontariuszy, którzy wykonują swoją działalność nie sporadycznie, w specjalnym rejestrze,,it,Wszyscy wolontariusze muszą być ubezpieczeni od chorób i urazów związanych z wolontariatem,,it,a także z tytułu odpowiedzialności cywilnej,,it,W celu zarządzania zorganizowanymi działaniami Stowarzyszenie może również korzystać z samozatrudnienia lub innych usług,,it,lub praca pracownika,,it,także jej członków,,it,gdy jest to konieczne do wykonywania czynności interesu ogólnego i realizacji celów statutowych,,it,w granicach przepisów art,,it,Tytuł III Operacja,,it,Ćwiczenia społeczne,,it,Sprawozdania finansowe,,it,Pisma księgowe,,it,Raport społeczny,,it. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l’Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall’art. 36 del decreto legislativo 117/2017 i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

Rok budżetowy trwa od 1 stycznia do,,it,Na każdy rok roboczy jest przygotowany,,it,zgodnie z obowiązującymi przepisami i formularzami określonymi w dekrecie Ministerstwa Pracy,,it,sprawozdania finansowe,,it,utworzone z bilansu,,it,z raportu zarządczego,,it,ze wskazaniem,,it,dochodów i opłat,,it,oraz raport z misji ilustrujący pozycje bilansu,,it,wyniki gospodarcze i zarządcze oraz metody realizacji celów statutowych,,it,Raport do budżetu,,it,lub raport z misji,,it,musi udokumentować wtórny i instrumentalny charakter działań, o których mowa w artykule,,it 31 Grudnia każdego roku.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del presente statuto. 27 Sprawozdania finansowe muszą przedstawiać wyniki ekonomiczne i finansowe stowarzyszenia w sposób zgodny z prawdą i prawidłowy oraz towarzyszyć im będą wszystkie dokumenty wymagane przez obowiązujące ustawodawstwo,,it,Musi zostać zatwierdzony w ciągu dnia,,it,czwartego miesiąca po zamknięciu roku budżetowego i zdeponowane w jednolitym rejestrze trzeciego sektora w terminach określonych w obowiązujących przepisach,,it,W przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach,,it,należy również sporządzić raport społeczny,,it,zgodnie z artykułem,,it,w sposób i na warunkach przewidzianych w samym prawie,,it,Informacje społeczne,,it,Sprawozdania finansowe i ich ilustrujące sprawozdania,,it,i raport społeczny,,it,muszą być wysłane w siedzibie,,it. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, i przekazywane wszystkim akcjonariuszom uprawnionym do głosowania lub reklamowanym za pośrednictwem strony internetowej spółki,,it,Jeśli przychody,,it,renty,,it,przychody lub dochody, jednak denominowane, są wyższe niż limity ustanowione w obowiązujących przepisach,,it,wszelkie opłaty,,it,wynagrodzenie lub opłaty z dowolnego powodu przypisane członkom organów administrujących i kontrolnych,,it,menedżerowie oraz współpracownicy muszą być publikowani na stronie internetowej stowarzyszenia lub w innych mediach swobodnie dostępnych dla wszystkich zainteresowanych,,it,Art.12 Dziedzictwo,,co,Dziedzictwo Stowarzyszenia zostało utworzone,,it,z ruchomości i nieruchomości będących własnością,,it,z nadwyżek rocznych ćwiczeń,,it,z darowizn,,it,wypłaty,,it,zapisy,,it,z udziałów w korporacyjnych inwestycjach kapitałowych,,it,z obligacji i innych publicznych papierów wartościowych,,it.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

 • dai beni mobili e immobili di proprietà;
 • dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 • da donazioni, erogazioni, lasciti;
 • da quote di partecipazioni societarie;
 • da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 • z funduszu rezerwowego,,it,z innych rezerw i aktywów,,it,Jest częścią dziedzictwa,,it,oprócz istniejącego,,it,każdy przyszły wzrost,,it,Dziedzictwo,,it,w tym wszelkie przychody,,it,wydajność,,de,dochód,,it,przychód jednak nazwany,,it,służy do prowadzenia działalności statutowej wyłącznie w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, o których mowa w artykule,,it,rozpowszechnianie jest zabronione,,it,także pośredni,,it,zysków i nadwyżek operacyjnych,,it,fundusze i rezerwy, jednak przypisane założycielom,,it,związany,,it,pracownicy i współpracownicy,,it,dyrektorzy i inni członkowie organów korporacyjnych,,it,także w przypadku wycofania się lub jakiejkolwiek innej hipotezy indywidualnego rozwiązania związku asocjacyjnego,,it,chyba że miejsce przeznaczenia lub dystrybucja jest narzucona przez prawo,,it;
 • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 2 del presente statuto.

I’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, lub są przeprowadzane na rzecz instytucji, które z mocy prawa,,it,ustawa lub rozporządzenie,,it,są częścią tej samej jednolitej struktury i prowadzą tę samą działalność lub inną działalność użyteczności publicznej bezpośrednio i konkretnie przewidzianą w obowiązujących przepisach,,it,W przypadku wyginięcia lub rozwiązania,,it,pozostałe aktywa są przekazywane w sposób opisany w artykule,,it,Art. 13 Źródła finansowania,,it,Ustalono źródła finansowania Stowarzyszenia,,it,z rocznych składek członkowskich członków,,it,z wpływów z zarządzania aktywami,,it,z dochodów z działań, o których mowa w artykułach,,it,zarządzania usługami,,it,projekty,,it,struktury publiczne i prywatne,,it,przez wkłady członków i innych osób fizycznych,,it,przez wkłady podmiotów publicznych i prywatnych,,it,w drodze porozumień z organami publicznymi,,it, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

 • dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
 • dai proventi della gestione del patrimonio;
 • dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 i 8 del presente statuto
 • della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
 • dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
 • dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 • dalle convenzioni con Enti Pubblici;
 • z liberalnych datków,,it,z tytułów solidarnościowych,,it,z marginalnej działalności handlowej,,it,Art.14 Książki społeczne,,it,Stowarzyszenie wyposaża się w obowiązkowe księgi korporacyjne wymagane przez obowiązujące przepisy,,it,stowarzyszenie musi prowadzić następujące książki,,it,książka współpracowników,,it,w posiadaniu zarządu,,it,księga posiedzeń i uchwał Zgromadzenia,,it,w którym należy również przepisać protokół sporządzony aktem publicznym,,it,księga posiedzeń i uchwały Rady Dyrektorów,,it,trzymany przez to samo ciało,,it,jeżeli organ nadzorczy został ustanowiony,,it,księga posiedzeń i uchwały organu kontrolnego,,it,jeżeli ustanowiono inne organy stowarzyszeniowe,,it,księga posiedzeń i uchwały tych innych organów stowarzyszeniowych,,it;
 • dai titoli di solidarietà;
 • da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali

L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Zwłaszcza, l’associazione deve tenere i seguenti libri:

 • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 • nel caso sia istituito l’organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 • nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, trzymane przez ciało, do którego się odnoszą,,it,rejestr wolontariuszy,,it,w którym wszyscy wolontariusze, którzy prowadzą swoje działania na bieżąco, muszą być zarejestrowani,,it,Rejestr jest prowadzony przez zarząd,,it,także w trybach elektronicznych,,it,Wszyscy członkowie mający dobrą opinię na temat wypłacania kwot socjalnych mają prawo do sprawdzenia ksiąg rachunkowych spółki,,it,W tym celu,,it,mogą uzyskać dostęp do miejsca, w którym są przechowywane,,it,w dniach i godzinach ustalonych przez zarząd,,it,Mogą również posiadać kopie uchwał podjętych na wniosek Prezesa Stowarzyszenia,,it,który wyda go w ciągu,,it,dni od otrzymania wniosku,,it,Art. 15 Ustawowy audyt rachunków,,it,zgromadzenie akcjonariuszy musi wyznaczyć biegłego rewidenta lub firmę audytorską,,it;
 • il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, zarejestrowany w odpowiednim rejestrze,,it,Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli organ nadzorczy, o którym mowa w artykule,,it,składa się z audytorów prawnych zarejestrowanych w odpowiednim rejestrze,,it,Członkowie tytułu IV,,it,Art. 16 Członkostwo w Stowarzyszeniu,,it,Stowarzyszenie nie ma ograniczeń w odniesieniu do warunków ekonomicznych lub jakiegokolwiek innego rodzaju w odniesieniu do przyjmowania członków,,it,Mogą zatem dołączyć do stowarzyszenia,,it,stając się partnerami,,it,wszystkie osoby fizyczne oraz organizacje trzeciego sektora lub organizacje non-profit, które podzielają zasady i cele,,it,którzy akceptują zasady tego statutu,,it,i którzy uczestniczą w działaniach stowarzyszenia swoją pracą,,it,z ich umiejętnościami i wiedzą,,it. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l’organo di controllo di cui all’articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.16 Adesione all’Associazione

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all’ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all’associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, pomagając osiągnąć cele wytyczone przez Stowarzyszenie,,it,Liczba współpracowników jest nieograniczona, ale,,it,w każdym razie,,it,nie może być mniejsza niż minimum ustanowione w ustawie 39bis,,it,Aby dołączyć do Stowarzyszenia, należy złożyć pisemną prośbę do Rady Dyrektorów,,it,Osoby muszą podać swoje imię i nazwisko,,it,miejsce i data urodzenia,,it,residenza,,en,numer telefonu i dowolny adres e-mail,,it,oświadczając, że postępuje zgodnie z niniejszym Statutem i uchwałami osób prawnych,,it,W przypadku nieletnich,,it,wniosek składa osoba sprawująca władzę rodzicielską,,it,Odnośnie przyczepności innych organizacji trzeciego sektora lub organizacji non-profit,,it,wniosek o członkostwo składa prawny przedstawiciel tych organów,,it. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge 39bis

Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, kod podatkowy, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l’adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, w sposób określony w przepisach szczegółowych,,it,Rada Dyrektorów może delegować swojego Przewodniczącego w celu sformalizowania przyjmowania osób fizycznych,,it,na wnioski o członkostwo należy odpowiedzieć w ciągu sześćdziesięciu dni od daty złożenia wniosku,,it,Wnioskodawcy muszą zostać poinformowani o żądaniu i odnotować w rejestrze akcjonariuszy,,it,W przypadku nie przyjęcia wniosku,,it,Wnioskodawcy muszą zostać powiadomieni o uzasadnionej odmowie przyjęcia,,it,Zainteresowana strona może,,it,w ciągu następnych sześćdziesięciu dni,,it,poprosić o wyrażenie wniosku w Zgromadzeniu,,it,działając na żądanie,,it,jeśli nie jest wyraźnie nazwany,,it,z okazji pierwszego zwołania,,it.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l’ammissione delle persone fisiche. Tak czy owak, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta.41 Dell’accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Przyjęcie wniosku daje prawo do natychmiastowego zwolnienia karty socjalnej, o ile zostaną uregulowane określone kwoty socjalne,,it,Karta ma roczną wartość,,it,Członkowie odnawiają więź stowarzyszeniową poprzez odnowienie członkostwa,,it,z formularzem wniosku,,it,wybierz miejsce zamieszkania dla stosunków społecznych w siedzibie stowarzyszenia,,it,Udział opłacony przez członka stanowi jedynie wiążącą okresową płatność na wsparcie ekonomiczne stowarzyszenia,,it,nie stanowi w żaden sposób tytułu własności ani udziału w zyskach,,it,w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi,,it,nie można go przenosić ani poddawać ponownej ocenie nawet w przypadku śmierci,,it,Status członkostwa,,it,po nabyciu,,it. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I Soczi, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ma charakter stały i może zostać anulowany tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszym statucie,,it,Dlatego aplikacje, które naruszają tę zasadę, nie są przyjmowane,,it,ani tymczasowe gospodarstwa,,it,ani ograniczeń opartych na uczestnictwie w życiu stowarzyszenia,,it,Metody i warunki stowarzyszenia oraz każdy inny aspekt uczestnictwa w życiu stowarzyszenia,,it,ponieważ nie jest to wyraźnie przewidziane w obecnym statucie,,it,są ewentualnie regulowane przez szczegółowe przepisy,,it,Prawa członków,,it,Członkowie są uprawnieni,,it,przyczynić się do opracowania programu Stowarzyszenia,,it,a także uczestniczyć w promowanych przez nią działaniach i wydarzeniach oraz ogólnie w życiu stowarzyszeniowym,,it,pod warunkiem spełnienia obowiązków i zobowiązań z nimi związanych,,it,skorzystać z ubezpieczenia,,it. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

 1. a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 2. b) ad usufruire delle assicurazioni, ulgi i umowy związane z posiadaniem karty społecznej,,it,uczęszczać na teren stowarzyszenia,,it,uczestniczyć w zgromadzeniach,,it,zatwierdzanie i modyfikowanie statutu i przepisów,,it,zatwierdzać sprawozdania finansowe,,it,wybierać organy korporacyjne i być wybieranym do tego samego,,it,przeglądać książki korporacyjne,,it,zagwarantowało swobodę kwalifikacji organów administracyjnych,,it,zgodnie z zasadą jednego głosowania,,it,Wszyscy członkowie pełnoletni, którzy mają dobrą opinię na temat członkostwa i opłacania składek członkowskich, mają prawo do czynnych i pasywnych elektoratów,,it,Nieletni członkowie nabywają prawo do głosowania po osiągnięciu pełnoletności,,it,do tego czasu są reprezentowani w relacjach społecznych przez osoby sprawujące władzę rodzicielską,,it;
 3. c) a frequentare i locali dell’associazione
 4. d) a partecipare alle assemblee;
 5. i) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 6. fa) ad approvare i bilanci;
 7. sol) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
 8. h) a prendere visione dei libri sociali.

I’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, który ma wyłączne prawo do czynnego elektoratu,,it,Wszyscy członkowie stowarzyszeń członkowskich mogą zostać wybrani do organów korporacyjnych,,it,Trzeci sektor lub organizacje non-profit należące do stowarzyszenia,,it,są reprezentowani na spotkaniu przez swojego przedstawiciela prawnego,,it,Art. 18 Obowiązki członków,,it,Członkowie są wymagane,,it,wspierać cele Stowarzyszenia,,it,zgodność ze statutem,,it,regulaminu i uchwał podjętych przez organy stowarzyszenia,,it,w celu uregulowania opłat ustalonych przez organy zarządzające w ustalonych terminach,,it,w tym wszelkie opłaty nadzwyczajne,,it,oraz wszelkie szczególne opłaty za udział w działaniach użyteczności publicznej wymagane przez Stowarzyszenie,,it,do spełnienia,,it,w ramach ustalonych warunków,,it.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

 1. a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
 2. b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 3. c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;
 4. d) ad adempiere, nei termini previsti, do zobowiązań podjętych wobec Stowarzyszenia i / lub wynikających z prowadzonej działalności,,it,przekazanie rozstrzygania wszelkich sporów wewnętrznych do pracy organów statutowych Stowarzyszenia,,it,Utrata statusu członkostwa,,it,Członkowie tracą status członkostwa,,it,do rezygnacji,,it,do dobrowolnego rozwiązania Stowarzyszenia,,it,na śmierć,,it,do cofnięcia karty społecznej w przypadku utraty wymaganych przez ustawę wymagań,,it,do zawieszenia,,it,wydalenie lub promieniowanie w następstwie sankcji nałożonej przez organy ustawowe w wyniku poważnego naruszenia regulaminu Stowarzyszenia,,it,Współpracownik może zawsze wycofać się ze stowarzyszenia,,it,Osoby pragnące wycofać się ze stowarzyszenia muszą przekazać zarządowi swoją decyzję na piśmie,,it;
 5. i) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

 1. a) per dimissioni;
 2. b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
 3. c) per decesso;
 4. d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
 5. i) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

Oświadczenie o wycofaniu staje się skuteczne z upływem bieżącego roku stowarzyszenia,,it,Kompetentny w zakresie cofnięcia karty społecznej,,it,na promieniowanie,,it,zawieszeniem lub wydaleniem członków jest Rada Wykonawcza Stowarzyszenia,,it,Wbrew obradom,,it,członek może się odwołać,,it,wewnątrz,,it,dni od daty przekazania mu postanowienia,,it,do zgromadzenia społecznego,,it,W przypadku odstąpienia od umowy,,it,dekadencja,,it,odwołanie,,it,wykluczenie lub śmierć,,it,akcjonariusze lub ich spadkobiercy nie mają prawa wnioskować o podział funduszu wspólnego ani żądać zwrotu kwoty lub wpłaconej składki,,it,Tytuł V Organy Stowarzyszenia,,it,Korporacje,,it,Są organami Stowarzyszenia,,it,Zgromadzenie Społeczne,,it,Odwołanie się do okoliczności, o których mowa w artykule,,it,niniejszego statutu,,it. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell’Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

 • L’Assemblea Sociale;
 • Rada Dyrektorów;
 • Przewodniczący.

Ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 21 del presente Statuto, organ kontrolny jest również organem społecznym,,it,najwyższy organ Stowarzyszenia i określa stosowanie ogólnych wytycznych politycznych i programowych,,it,Składa się z członków mających dobrą opinię z członkostwem i opłaceniem składek członkowskich w dniu jego zwołania,,it,zwoływany i prowadzony przez prezesa Stowarzyszenia,,it,Konwokacje,,it,z wolnością środków,,it,musi zawierać porządek obrad,,it,datę i miejsce wykonania i należy o tym powiadomić z co najmniej powiadomieniem,,it,dni od daty wydarzenia,,it,Zwykle spotyka się raz w roku,,it,w ciągu dnia,,it,czwartego miesiąca po zakończeniu każdego roku budżetowego,,it,Nadzwyczajne,,it.

Art. 21 L’Assemblea Sociale

I’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

I’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, zbiera się za każdym razem, gdy jedna dziesiąta członków uprawnionych do głosowania poprosi o to przewodniczącego,,it,lub gdy wymaga tego większość członków Rady Dyrektorów lub sam Prezes,,it,kto zorganizuje zwołanie zgromadzenia w ramach,,it,dni od prośby i uroczystości w ciągu następnych dni,,it,dni,,it,Które zwykłe zgromadzenie,,it,zatwierdzić w ciągu,,it,miesiące od końca każdego roku budżetowego,,it,sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,,it,zgodnie z artykułem,,it,zatwierdza,,it,kiedy oczekiwany,,it,na tych samych warunkach,,it,raport społeczny,,it,rozwiązuje inne kwestie, które ostatecznie zostaną umieszczone w porządku obrad,,it,Zarówno w zwykły, jak i niezwykły sposób,,it,rozważa zmiany aktu konstytucyjnego lub statutu,,it,zatwierdza i zmienia regulamin,,it, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

 • approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto;
 • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
 • delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

 • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
 • approva e modifica i regolamenti, w tym ewentualną regulację prac spotkania,,it,powołuje i odwołuje członków organów korporacyjnych oraz w razie potrzeby decyduje o ich odszkodowaniu,,it,spotkanie i odwołanie,,it,organ nadzorczy,,it,osoba odpowiedzialna za ustawowe badanie sprawozdań finansowych,,it,i decyduje o odszkodowaniu,,it,obraduje nad odpowiedzialnością członków organów korporacyjnych i promuje odpowiedzialność wobec nich,,it,rozpatruje apele współpracowników dotyczące nieakceptowania zastosowania przyczepności lub przepisów dotyczących promieniowania,,it,zawieszenie,,it,wydalenie,,it,rozwiązuje rozwiązanie,,it,transformacja,,it,połączenie lub podział stowarzyszenia,,it,decyduje o innych przedmiotach przypisanych przez prawo,,it,aktem założycielskim lub statutem podlegającym jego jurysdykcji,,it,obraduje także nad sprawami, dla których został zwołany,,it;
 • nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
 • nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
 • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
 • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
 • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
 • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 • delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

We wszystkich złożeniach,,it,za ważność spotkań,,it,przy pierwszym wywołaniu zawsze konieczna jest obecność co najmniej połowy plus jednego z jego składników,,it,w drugim połączeniu,,it,które nie mogą odbyć się tego samego dnia co pierwszy,,it,spotkanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników,,it,zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,,it,Członkowie mogą być reprezentowani na spotkaniach przez innego członka za pośrednictwem pisemnego pełnomocnika,,it,również na dole ogłoszenia o zwołaniu,,it,każdy członek ma prawo do jednego głosu i może być posiadaczem innego pełnomocnika oprócz swojego,,it,Przedstawiciele współpracowników będących podmiotami trzeciego sektora,,it,przysługują trzy głosy,,it,Artykuł dotyczy,,it,Kodeksu cywilnego,,it,jako kompatybilny,,it, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. We wszystkich złożeniach,,it,za ważność spotkań,,it,przy pierwszym wywołaniu zawsze konieczna jest obecność co najmniej połowy plus jednego z jego składników,,it,w drugim połączeniu,,it,które nie mogą odbyć się tego samego dnia co pierwszy,,it,spotkanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników,,it,zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,,it,Członkowie mogą być reprezentowani na spotkaniach przez innego członka za pośrednictwem pisemnego pełnomocnika,,it,również na dole ogłoszenia o zwołaniu,,it,każdy członek ma prawo do jednego głosu i może być posiadaczem innego pełnomocnika oprócz swojego,,it,Przedstawiciele współpracowników będących podmiotami trzeciego sektora,,it,przysługują trzy głosy,,it,Artykuł dotyczy,,it,Kodeksu cywilnego,,it,jako kompatybilny,,it, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Na zgromadzeniu nieletnich reprezentują osoby sprawujące władzę rodzicielską,,it,Uchwały zapadają większością głosów obecnych i muszą być odnotowane w księdze posiedzeń i uchwałach zgromadzenia spółki,,it,Konieczne jest wprowadzenie zmian w statucie,,it,przy pierwszym i drugim połączeniu,,it,pozytywny głos co najmniej dwóch trzecich obecnych,,it,Aby wybrać kandydatów na różne stanowiska korporacyjne,,it,Zawsze głosujemy w głosowaniu tajnym,,it,z możliwością korzystania z narzędzi elektronicznych,,it,Pozostałe głosy mogą być przeprowadzone przez pokaz rąk z kontrwywiadem lub apelem,,it,W obradach dotyczących zatwierdzenia budżetu i tych, które dotyczą ich odpowiedzialności,,it, który ma wyłączne prawo do czynnego elektoratu,,it,Wszyscy członkowie stowarzyszeń członkowskich mogą zostać wybrani do organów korporacyjnych,,it,Trzeci sektor lub organizacje non-profit należące do stowarzyszenia,,it,są reprezentowani na spotkaniu przez swojego przedstawiciela prawnego,,it,Art. 18 Obowiązki członków,,it,Członkowie są wymagane,,it,wspierać cele Stowarzyszenia,,it,zgodność ze statutem,,it,regulaminu i uchwał podjętych przez organy stowarzyszenia,,it,w celu uregulowania opłat ustalonych przez organy zarządzające w ustalonych terminach,,it,w tym wszelkie opłaty nadzwyczajne,,it,oraz wszelkie szczególne opłaty za udział w działaniach użyteczności publicznej wymagane przez Stowarzyszenie,,it,do spełnienia,,it,w ramach ustalonych warunków,,it.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, administratorzy nie mają głosu,,it,Nie mogą uczestniczyć w zgromadzeniach,,it,ani w nich głosować,,it,podmioty, które nie są na bieżąco z płatnościami, lub które podlegały zawieszeniu w toku,,it,Jest wybierany przez Zgromadzenie Społeczne,,it,składa się z co najmniej,,it,maksymalnie,,it,członkowie, w tym prezydent,,it,Większość jej członków jest wybierana spośród powiązanych osób fizycznych lub wskazana przez powiązane podmioty prawne,,it,Jego członkowie pozostają na stanowisku,,it,lata, a w każdym razie aż do zwyczajnego zgromadzenia, które odnawia siedziby firmy i zatwierdza sprawozdanie finansowe,,it,i może zostać wybrany ponownie,,it. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 22 Rada Dyrektorów

E’ eletto dall’Assemblea Sociale. I’ composto da un minimo di 3 a un massimo di 6 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Rada Wykonawcza wygasa przed końcem mandatu, gdy zgromadzenie społeczne nie zatwierdzi sprawozdania finansowego lub gdy liczba jego członków spadnie do mniej niż połowy,,it,Ma następujące role,,it,zadania i uprawnienia,,it,utrzymuje stosunki z lokalnymi władzami oraz innymi lokalnymi organami i instytucjami,,it,opracowywać projekty do finansowania regionalnego,,it,narodowy,,it,społeczność,,it,innych organów publicznych i podmiotów prywatnych,,it,wdraża wytyczne Zgromadzenia Społecznego,,it,przydziela zadania pracy,,it,zatwierdza programy działań,,it,zatwierdza wszelkie akty i umowy wszelkiego rodzaju związane z działalnością społeczną,,it,pomaga prezydentowi w przygotowaniu budżetów i przepisów, które zostaną przedstawione Zgromadzeniu do zatwierdzenia,,it,wybiera w nim,,it.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

 • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 • attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
 • assegna gli incarichi di lavoro;
 • approva i programmi di Attività;
 • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
 • elegge al suo interno, na wniosek przewodniczącego,,it,jeden lub więcej wiceprezesów,,it,W przypadku wielu wiceprezydentów,,it,jeden z nich ma status wikariusza,,it,decyduje o przyjęciu członków,,it,z możliwością delegowania prezesa stowarzyszenia,,it,a także zawieszenie,,it,ich wydalenie i promieniowanie,,it,rozstrzyga o wszystkim, co nie jest zgodne z prawem lub statutem innych organów,,it,Zarząd jest powoływany przez prezesa stowarzyszenia,,it,kto nim przewodniczy,,it,dni po jego wyborze,,it,Zwykle,,it,zwykle spotyka się co dwa miesiące,,it,spotyka się, ilekroć zwrócą się o to do Prezydenta,,it,większość akcjonariuszy uprawniona do głosowania,,it,lub jedna trzecia członków Rady Prezesów,,it,lub sam prezydent,,it, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
 • delibera circa l’ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’associazione, nonché la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
 • delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, które zorganizują konwokację w ramach,,it,zwoływany jest przez Prezydenta,,it,Obecność większości członków jest wymagana do ważności jej posiedzeń,,it,Rezolucja w sprawie zagadnień objętych porządkiem obrad,,it,Uchwały podejmowane są przez większość obecnych i muszą być odnotowane w księdze posiedzeń i uchwałach zarządu,,it,Członkowie Rady Wykonawczej muszą złożyć wniosek o ich rejestrację w jednolitym rejestrze krajowym trzeciego sektora,,it,w sposób iw terminach ustanowionych w obowiązujących przepisach,,it,Uprawnienia do reprezentacji przypisane członkom Rady Wykonawczej są ogólne,,it 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Ograniczenia uprawnień do reprezentacji nie mogą być sprzeciwiane stronom trzecim, jeżeli nie są zarejestrowane w Krajowym Jednolitym Rejestrze Trzeciego Sektora lub jeżeli nie udowodniono, że osoby trzecie były tego świadome,,it,Artykuł dotyczy konfliktu interesów członków zarządu,,it,mieć,,pt,kodeksu cywilnego,,it,Jest wybierany przez Zgromadzenie Społeczne spośród członków Stowarzyszenia,,it,Trwa w biurze,,it,lata, a w każdym razie aż do zwyczajnego zgromadzenia, które odnawia biura firmy,,it,i może zostać wybrany ponownie,,it,Prezes traci ważność przed końcem mandatu, gdy zgromadzenie spółki nie zatwierdzi sprawozdania finansowego,,it,Ma prawną reprezentację Stowarzyszenia e,,it,w stosunku do stron trzecich,,it,wykonuje uprawnienia do podpisu i zwykłą administrację,,co. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 23 Przewodniczący

E’ eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. W sprawie konkretnej delegacji Rady Dyrektorów,,it,wykonuje uprawnienia nadzwyczajnej administracji,,it,Proponuje Radzie Prezesów powołanie jednego lub większej liczby wiceprzewodniczących,,it,Przygotowuje sprawozdania finansowe i wszelkie raporty społeczne dla zgromadzenia społecznego,,it,i powiązane raporty,,it,Ćwicz wszystkie moce,,it,role i funkcje, które statut lub prawo nie przypisują innym osobom prawnym,,it,W przypadku nieobecności lub przeszkody zastępuje go zastępca wiceprezesa,,it,który przejmuje wszystkie swoje moce,,it,Organ kontrolny,,it,zgromadzenie wspólników musi powołać organ nadzorczy,,it,także monokratyczny,,it,Artykuł dotyczy członków organu kontrolnego,,it, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L’Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. Członkowie organu kontrolnego muszą być wybierani spośród kategorii tematów, o których mowa w artykule,,it,akapit drugi,,it,W przypadku organu zbiorowej kontroli,,it,wyżej wymienione wymagania muszą być własnością przynajmniej jednego z członków,,it,Sprawują oni urząd przez cztery lata i mogą zostać wybrani ponownie,,it,Organ nadzorczy monitoruje przestrzeganie prawa i umowy spółki oraz przestrzeganie zasad prawidłowej administracji,,it,również w odniesieniu do przepisów dekretu ustawodawczego,,it,jeśli dotyczy,,it,a także adekwatność struktury organizacyjnej,,it,funkcje administracyjne i księgowe i ich konkretne funkcjonowanie,,it,Pełni także zadania monitorowania zgodności z celami obywatelskimi,,it,solidarność i użyteczność społeczna,,it 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 Czerwiec 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, zaświadcza, że ​​każdy raport społeczny został sporządzony zgodnie z wytycznymi ministerialnymi,,it,Raport społeczny potwierdza wyniki przeprowadzonego monitoringu,,it,Organ kontrolny,,it,jeżeli wszyscy jego członkowie są biegłymi rewidentami rachunków wpisanych do odpowiedniego rejestru,,it,sprawuje również ustawowe badanie sprawozdań finansowych,,it,w przypadku przekroczenia limitów, o których mowa w art. 31 trzeciego kodeksu sektorowego,,it,oraz w przypadku, gdy nie została wyznaczona osoba wyznaczona specjalnie do tego przeglądu,,it,Członkowie organu kontrolnego mogą w dowolnym momencie kontynuować postępowanie,,it,także indywidualnie,,it,do aktów kontroli i kontroli,,it,i w tym celu,,it,mogą poprosić administratorów o informacje na temat postępów operacji społecznościowych lub niektórych firm,,it. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Podjęte uchwały należy odnotować w księdze posiedzeń i uchwałach organu kontrolnego,,it,Tytuł VI Przepisy różne i końcowe,,it,Rejestracja w rejestrze pojedynczego sektora,,it,Stowarzyszenie wpisuje się do jednolitego rejestru trzeciego sektora, o którym mowa w artykułach,,it,i zgodnie z dekretem ustawodawczym,,it,za pośrednictwem swojego przedstawiciela prawnego lub sieci stowarzyszeniowej, do której się stosuje,,it,udzielanie informacji, o których mowa w artykule,,it,tego samego dekretu, a także jego charakter jako podmiotu niekomercyjnego do celów, o których mowa w artykule,,it,tego samego dekretu,,it,Obejmuje również wszystkie zmiany informacji zawartych w jednolitym rejestrze,,it,w terminach określonych w obowiązujących przepisach,,it,Po rejestracji,,it,Stowarzyszenie musi wskazać w dokumentach,,it.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, w korespondencji i komunikacie publicznym szczegóły rejestracji,,it,Do czasu funkcjonowania jednolitego krajowego rejestru trzeciego sektora nadal stosują się do stowarzyszenia zasady obowiązujące wcześniej dla celów i skutków wynikających z włączenia do rejestrów APS przewidzianych w szczegółowych przepisach sektorowych,,it,Wymóg rejestracji w krajowym jednolitym rejestrze trzeciego sektora,,it,do czasu ustanowienia rejestru,,it,jest rozumiane przez stowarzyszenie jako satysfakcjonujące,,it,Kodeksu trzeciego sektora,,it,poprzez rejestrację w regionalnym lub krajowym rejestrze stowarzyszeń promocji społecznej,,it,Odniesienia do kodeksu cywilnego i przepisów sektorowych,,it,Chociaż nie jest to przewidziane w niniejszym statucie,,it,zastosowanie mają przepisy dekretu,,it.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, zgodnie z art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 i kolejne poprawki e,,it,jako kompatybilny,,it,zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednie przepisy wykonawcze,,it,a także ustawodawstwo sektorowe,,it,Chociaż nie można tego przypisać wyżej wymienionym zasadom,,it,Zgromadzenie decyduje bezwzględną większością głosów uczestników,,it,transformacja,,it,połączenie i podział Stowarzyszenia,,it,Zgromadzenie wspólników może rozwiązać transformację,,it,połączenie i podział Stowarzyszenia zgodnie z art,,it,bis kodeksu cywilnego,,it,Kworum celowe jest takie samo, jak w przypadku zatwierdzania zmian ustawowych,,it,Rozwiązanie Stowarzyszenia,,it,Rozwiązanie problemu rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego aktywów jest konieczne,,it,zgodnie z przepisami art,,it, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione

L’assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, głos pozytywny co najmniej trzech czwartych członków,,it,pozostałe aktywa są darowane,,it,z zastrzeżeniem pozytywnej opinii Urzędu, o której mowa w artykule,,it,i chyba że prawo stanowi inaczej,,it,do innych podmiotów trzeciego sektora,,it,W tym celu Zgromadzenie powoła Radę Likwidatorów,,it,Kworum wymagane do jego powołania jest takie samo, jakie jest konieczne do ważności Zgromadzenia,,it,Wszelkie zobowiązania i obowiązki związane z rejestracją w rejestrze jednolitego sektora obowiązują od momentu jego utworzenia,,it,Wszystkie zobowiązania i obowiązki związane z zatwierdzeniem określonych przepisów,,it,działają od momentu wejścia w życie,,it,Wiceprezydent,,it,Brunetti Francesco,,it.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, przecinek 1, del decreto legislativo 117/2017 i kolejne modyfikacje,,it,działa w celach obywatelskich,,it,solidarność i użyteczność społeczna, aby umożliwić swoim członkom i obywatelom w ogóle,,it,poprzez przeprowadzone działanie,,it,wzrost obywatelski i kulturowy,,it,spójność społeczna,,it,poprawa jakości życia,,it,również w celu wspierania niezależnej inicjatywy tych, którzy konkurują,,it,także w powiązanej formie,,it,dążyć do wspólnego dobra,,it,w celu podniesienia poziomu aktywnego obywatelstwa,,it,spójności i ochrony socjalnej,,it,sprzyjanie uczestnictwu,,it,włączenie i pełny rozwój osoby oraz zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia,,it,Dobra grzywna,,en,gra głównie,,it,na korzyść jego członków,,it,członkowie ich rodzin i osoby trzecie,,it,działania interesu ogólnego, o których mowa w artykule,,it,tego statutu,,it, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

Transitional Standardowy.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Niniejszy Statut został zatwierdzony w dniu 9 Luty 2019.

Przewodniczący (Frattarolo Giuseppe)

Sekretarz (Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it)

Il Vice – Presidente (Castrignano Fabio)

Skarbnik (Frattarolo Raffaele

Pocieszyciel (Brunetti Francesco)

Polska wersja

STATUT DAUNIATUR Stowarzyszenia

1.Ogólne Dyspozycja

Powiązanie kulturowe denominowane DAUNIATUR ma siedzibę.

Siedzibą stowarzyszenia jest w Manfredonia, via San Lorenzo n. 112. Jest to stowarzyszenie non-profit, jego celem jest przeprowadzenie prac społecznych na rzecz członków i osoby trzecie.

Obiekt społecznej Stowarzyszenia jest promowanie i rozwój obszarów wiejskich ,wino i jedzenie, naturalistyczny, turystyka kulturalna i społeczna, zorganizować jakąś wycieczkę i imprezę w prowincji Foggia dzielnicy oraz w sąsiednich obszarach, do miejscowej ludności, osób upośledzonych, turyści świadome zagadnień, które dotyczą poszanowania środowiska naturalnego, zdrowe żywienie, sztuka, kultura, rolnictwo, charakterystyczną rzemiosła.

2. członkowie.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich tych osób, które są zainteresowane realizacją finalities instytucjonalnych, i dzielą cele, ideały i duch ze Stowarzyszeniem.

Przyjęcie do Stowarzyszenia decyduje Komitet Wykonawczy na wniosek zgłaszającego. Członkowie mają obowiązek obserwowania tej niniejszego statutu.

Członkowie organizacji, która jest sprzeczna z obowiązków ustalonych w statucie mogą być wykluczone z Organizacji z uzasadnionej decyzji przez Komitet Zgromadzenia.

Każdy członek ma prawo głosu przez lub zmiany niniejszego Statutu oraz jego rozkazy, członkowie Stowarzyszenia mają, również, prawo wybierania narządy samego Stowarzyszenia.

3. Organami Organizacji

Organami Organizacji są: Zgromadzenie, Prezydent i Komitet Excecutive, Skarbnik.

Zwyczajne Zgromadzenie gromadzi każdego roku co najmniej ze względu na zatwierdzenie budżetu i za każdym razem Komitet potrzebuje a jedna czwarta członków tego wymaga.

Wszyscy członkowie są płacone-in z rocznego limitu asocjacyjnej, mają prawo do interwencji i mogą one być obecne lub za pośrednictwem pisemnego skierowania.

Zwyczajne Zgromadzenie musi:

a)ustalić wytyczne dla działalności Stowarzyszenia

b)wybiera Prezesa Stowarzyszenia

c)powołuje członków komisji

d)dyskutować i rola w każdych innych tematów powierzone ustawowo

i)ustalić, jako komisji wymagane, kwota składek, że członkowie muszą płacić

fa)zatwierdza plan budżetu i bilansu każdego roku obrotowego, że zakończy każdą grudnia 31

sol)zatwierdza każdą możliwą propozycję promowana przez Komitet.

Nadzwyczajne Zgromadzenie musi rola w modyfikacji propozycji obecnego statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia. Obrady Zgromadzenia wynikają z protokołu podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza.

Zgromadzenie jest przewodnictwem Prezesa, w przypadku jego / jej nieobecności lub czasowej przeszkody, przez wiceprezesem.

W pierwszej rozmowy, Montaż jest regularne składzie z obecnością pół raczej do

członkowie Stowarzyszenia.

W drugim naborze, Montaż jest regularnie utworzona przez dowolną liczbę członków, mogą one być obecne

osobiście lub za pośrednictwem delegacji.

W odniesieniu do ważności Nadzwyczajnego Zgromadzenia, jak w pierwszym naborze, jak w drugim naborze, regularne składzie z obecnością pół więcej jednego z członków Association.

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga przegłosowane w trzech czwartych wyborców przynajmniej.

Prezydent

Kadencja przewodniczącego trwa dwa lata i może być przedłużane. Prezydent czuwa przy wszystkich działaniach Stowarzyszenia, on lub ona ma obowiązek zapewnienia, aby polityka, kierunek, zarządzanie i planowanie.

Prezydent reprezentuje prawnie stowarzyszenia i on lub ona musi dbać o załadowane z obrad wprowadzone przez Stowarzyszenie oraz Komitetu.

W przypadku, gdy jego / jej tymczasowego nieobecności lub przeszkody, przewodniczący jest zastępowany Vice- prezydent, który reprezentuje go / jej nawet w reprezentacji prawnej.

Komitet wykonawczy

Komitet Wykonawczy składa się z minimum trzech do maksymalnie sześciu członków.

Komitet jest wezwany przez Prezesa Stowarzyszenia każdym razem, kiedy potrzebuje lub gdy dwóch członków tego wymaga.

Komitet Wykonawczy składa się skutecznie, gdy jest ona uczestniczyła większość (więcej jeden)komponentów , Ponadto przedmiotem obrad Komitetu Wykonawczego muszą być zatwierdzone przez większość prezentów.

W przypadku równości, decyduje głos Prezesa przeważa.

Decyzje komisji są zapisywane w odpowiednich minut podpisany przez prezesa oraz przez sekretarza posiedzenia.

Komitet dostarcza dla osiągnięcia finalities biegłych według katalogu Stowarzyszenia.

Skarbnik

Zgromadzenie powołuje Skarbnika każdego roku.

Skarbnik musi dbać o kontroli wydatków, zyskują składki asocjacyjne, nadzorować administrację Związku, a potem musi złożyć raport do Stowarzyszenia co miesiąc.

4. Własność

Nieruchomość składa się z:

 • Kwota Wstęp do wypłaty w tej chwili czynu wstępu;
 • Zwykli roczne składki;
 • Nadzwyczajne ewentualne składki;
 • Składki przekazane przez administrację publiczną, instytucje lokalne, instytucje kredytowe, instytucje kredytowe, itd..
 • finansowanie, darowizny, zapisy w imieniu osoby trzeciej lub członka.

W przypadku śmierci lub utraty jednego lub większej liczby składników, jak również rozpadu lub zaprzestania organizacji, wszystkie towary , podane na zasadach wolnej pożyczki, musi zostać sprowadzony, darowane lub zwrócona przez rekompensaty gospodarczej na podstawie bieżącej wartości na rynku.

5. Rok budżetowy

Finansowego na początku roku 1st Styczeń i blisko na 31st Grudnia każdego roku. Plan budżetowy i bilans musi być predysponowany przez Komitet i muszą być zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Stowarzyszenie jest zabronione podzielić się, nawet pośrednio, zyski i fundusze nadwyżka operacyjna, oraz fundusze, oszczędności i kapitały, chyba że ich dystrybucji lub ich celem nie są zmuszeni przez prawo.

6. Oficjalne Logo

Logo Stowarzyszenia został zatwierdzony jednomyślnie przez Komitet i jest ważny przed. To reprezentuje obszar Capitanata w żółtym, mały człowiek z otwartymi ramionami: 001040 lotnictwa niebiesko, nazwa Stowarzyszenia DauniaTuR: Verdana Script 36 - Niebieski 4040C2 lotnictwa.

7. Rozpuszczenie

Rozwiązanie Stowarzyszenia obradowała przez Nadzwyczajne Zgromadzenie, które dostarczy do nazwy jednego lub więcej likwidatorów. Względne koszty będą z tyłu jednostki powiązanej.

Pozostające zasoby stowarzyszenia zostaną przekazane do innego związku z tym samym celu lub cel domeny, usłyszał organizm sterowania, na sztuki. 3, ustęp 190 prawem 23r & D Grudzień 1996, n. 662, wyjątkiem innego przeznaczenia nałożonych przez prawo.

8. Ogólne dyspozycje

Do wszystkiego, co nie jest zawarte w niniejszym statucie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego na i dyspozycje prawa w życie.

U. z niniejszym statutem zintegrowane są z reguły predysponowany przez Komitet Wykonawczy i zatwierdzone przez Zgromadzenie.

Prezydent (Frattarolo Giuseppe)

Sekretarka (Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it,Diurno Betty,,en,Castrignano Fabio,,it,Capurso Sipontina,,it)

Zastępca- prezydent (Castrignano Fabio)

Skarbnik (Frattarolo Raffaele)

Radny (Brunetti Francesco)

Brak możliwości komentowania.