מסלולים

L’Associazione Daunia TuR è finalizzata alla realizzazione di itinerari turistici, טיולים, סיורים מודרכים במרכזים היסטורי, אתרים ארכאולוגיים, מוזיאונים ותרבות. פעילויות שהאיגוד, hanno generalmente una valenza locale, מחוזי ואזוריים, אבל הזמינות של צוות אינה מגבילה את ההצעות ובקשות מותאמות אישית שמציעים פיתוח מסלולי תיירות חדשים שמספק עולה בקנה אחד עם המטרות של ידע וקידום התרבות והתיירות בארץ ובעולם.

TARIFFE-GUIDE-DAUNIA-TUR-2020.pdf

L’association Daunia TuR réalise des itinéraires touristiques, des excursions naturalistes et des visites guidées des centres historiques et archéologiques, qui sont les témoins de l’histoire et du patrimoine local. Les activités qu’organisent l’association ont généralement un caractère local, provincial et régional. Le but principal est la cohérence entre la connaissance et la promotion, de la culture et du tourisme local, à l’échelle nationale et internationale. C’est pourquoi l’élaboration d’autres itinéraires, individualisés et personnalisés, d’intérêt touristique, est possible grâce à la disponibilité de toute l’équipe.

*En Italie les provinces sont l’équivalent des départements enFrance

תגובות סגורות.