Μη Κερδοσκοπικών Partner

μερίδιο,it

Oggi le imprese sono chiamate a essere protagoniste della sfera sociale e a partecipare attivamente allo sviluppo della comunità nazionale e di quelle locali. L’Associazione Daunia TuR collabora ogni anno con numerose organizzazioni non profit locali e nazionali e mette la propria esperienza a disposizione delle imprese aderenti, per sviluppare buone partnership impresa-comunità:

Seminari, συνέδρια, uscite sul campo ed incontri formativi: co-organizzazione dimomenti di approfondimento su tematiche inerenti il territorio, l’uomo, il prodotto o il servizio;
Costituzione di organizzazioni non profit: Consulenza nelle start up, scelta negli ambiti di azione e definizione delle modalità d’intervento;
Raccolta fondi o firme per iniziative sociali: definizione degli obiettivi del progetto, επιλογή συντρόφου μη κερδοσκοπικού, εφαρμογή και τη μέτρηση των επιπτώσεων;
Κοινωνικές επιχειρήσεις: ανάπτυξη της επιχείρησης εταιρικής σχέσης / μη κερδοσκοπική δημιουργία οικονομικής αξίας και κοινωνική αξία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.