مكتبة

Condividi

La Biblioteca Daunia TuR è un archivio di materiale letterario curato dai soci Daunia TuR (in particolare se ne sono occupati il أنفسهم. Michele Saccosocio della Fondazione M. Melillo e la Dott.ssa Luciana GuerraArcheologa e Guida/Accompagnatrice turistica). Essa è dedicata alla promozione e documentazione storica, turistica e tematica (الطعام والنبيذ, natura e cultura) divisa in sezioni territoriali (Daunia e Tavoliere, جارجانو, بوليا, إيطاليا, Europa ed approfondimenti merceologici).

L’archivio è in continuo aggiornamento con l’aggiunta di riviste e testi letterari donati o reperiti per ampliare al massimo la documentazione storica culturale.

La biblioteca offre il servizio di prestito gratuito per tutti i soci dell’associazione Daunia TuR.

اللائحة للحصول على القرض

1) Possono usufruire del servizio di prestito gratuito dei libri e riviste soltanto i soci.

2) الذين يصل القرض يتحمل مسؤولية الاستخدام السليم للمواد التي اتخذت (الكتب, المجلات و الجرائد و المجلات), يجب أن تعاد في الشرط الذي وردت به.

3) يمكن لكل عضو أن يكون ما يصل إلى 2 كائنات على سبيل الاعارة, لمدة أقصاها 10 يوما تقويميا, بما في ذلك أيام العطل.

4) In caso di danneggiamento del materiale librario, l’utente dovrà corrispondere alla Biblioteca i costi per il reintegro del materiale danneggiato. لوثائق ليس للبيع, وسيكون المستخدم برد قيمة السعر / في السوق من الوثيقة نفسها. La Biblioteca rimane proprietaria del documento danneggiato.

COME SOSTENERE LA BIBLIOTECA DAUNIA TUR

E’ possibile contribuire alla sviluppo della Biblioteca, التفاعل معنا ومساعدتنا على النمو وتحسين.

يمكنك أن تفعل ذلك:

  • donandoci libri in buono stato;
  • التبرع نقدا, che ci permetterà di acquistare libri nuovi e di valore, guide turistiche e riviste;
  • suggerendoci titoli di libri, أو الفعاليات والمهرجانات, المبادرات والاجتماعات مكرسة.
  • Puoi anche scrivere una recensione e commentare un libro.

Di seguito elenchiamo il materiale bibliografico presente in sede Daunia TuR:

N. العنوان

1. Studi di dialettologia
2. Linguistica Italiana
3. Siponto e Manfredonia nella Daunia
4. Siponto e Manfredonia nella Daunia
5. Daunia Barocca
6. Il Carnevale di Manfredonia
7. I Borghi dei Monti Dauni
8. Daunia Bella di Natura
9. Le vie dei Monti
10. Daunia da Favola
11. Fabulous Daunia
12. Ipogei 2006
13. Rapporti Culturali e commericiali tra Dubrovnik-Ragusa e Manfredonia
14. Notiziario di Etnostoria Garganica
15. La città e il suo poeta
16. Manfredonia cinque Itinerari tra storia e Arte
17. Manfredonia la porta del Gargano
18. Le Theotokos di Siponto
19. La certificazione di qualità dei prodotti ittici della Laguna di Lesina
20. La Vergine Maria nelle monete
21. Foggia e il suo Territorio
22. Viaggiando tra i santuari di Capitanata
23. 1001-2001 Primo Millennio del Santuario Incoronata di Foggia
24. Il fiume Fortore
25. Il crocifisso di San Leonardo
26. وتشيرا
27. Troia Città del Rosone
28. Daunia Da Vivere
29. Dal Gargano ai Monti Dauni
30. Il territorio che insegna
31. Monte Sant Angelo Longobarda
32. Guida al santuario di San Michele Sul Gargano
33. Il complesso monumentale di Santa Maria Maggiore a Monte Sant Angelo
34. Luoghi e terreni, tracce divine
35. سان جيوفاني روتوندو, terra di P.Pio
36. Repetto Sport
37. La vita tra le mani, poetica di un arte inconsapevole
38. Paesaggio storico di Capitanata
39. Guida all’osservazione degli uccelli in natura
40. Nati Liberi
41. Il libro della birra
42. Il libro del Miele
43. Vademecum per l’internazionalizzazione
44. Nuovo sistema di segnalamento marittimo
45. Airone
46. Ucelli
47. Touring Club Italino
48. Europa città da scoprire, 73 località
49. Europa città da scoprire, 68 località
50. Atlante stradale d’italia, Centro Nord e Centro Sud
51. Grande Atlante Turistico
52. Musei D’Italia
53. Il folklore d’Italia
54. Marcopolo
55. Italia Arte
56. Italia Turistica
57. Alberi antichi d’Italia
58. Galleria degli Uffizi
59. Bell’Italia
60. S.Marino e la sua storia
61. Alla scoperta dell’Umbria
62. إيطاليا: The wonders of culture
63. موليز
64. Molise…Dove
65. Terracina
66. La provincia di Latina
67. Padre Nicola Molidari da Lagonegro
68. Caserta
69. Benevento e il Sannio
70. City book Napoli
71. Attraverso Napoli
72. Sorrento Coasta
73. نابولي
74. Napoli e la sua provincia
75. كامبانيا- Le isole
76. كامبانيا- Campi Flegrei
77. Campania-Vesuvio
78. Campania-Avellino
79. Piccoli viaggi in Italia
80. Calabria Itinerari greci e romani
81. Calabria Itinerari greci e romani
82. I vini d’Italia 2007
83. Annuario dei Musei Italiani
84. Il Grande atlante stradale e turistico d’italia
85. Atlante stradale d’italia, Centro Nord e Centro Sud
86. Itinerari Italiani
87. بوليا
88. Puglia Turismo Style
89. Puglia L’eccellenza disegna il futuro
90. Bell’Italia
91 Bell’Italia
92. Puglia-L’eccellenza italiana coltiva il futuro
93. بوليا
94. Parliamo di Puglia
95. Traveller
96. La strada di Federico II in Puglia
97. Pasqua in Puglia
98. Patroni di Puglia
99. San Menaio e d’intorni
100. Puglia e Basilicata
101. Apulia
102.بوليا
103. Guida d’Italia-Puglia
104. Agenda 2000 e aree protette
105. سالنتو
106. Aree marine protette
107. Le corti del verde-Viaggio per le masserie di Puglia e Basilicata
108. بوليا
109. You ique Puglia
110. Rete turistico culturale del sud est barese
111. Puglia for Kids
112. L’agricoltura in Puglia nel XX secolo
113. Terme d’Italia
114. Il giornale dell’Art informazioni Trani
115. Gazzetta turismo in Puglia e Basilicata
116. Approdi di Puglia
117. Annual 2014 venus directory in Puglia
118. Jano Fatti, uomini e cose del Gargano
119. Jano Fatti, uomini e cose del Gargano
120. صباح
121. Mattinata da scoprire
122. صباح
123. Mattinata Gargano Magazine
124. صباح
125. Vieste e la città della Daunia (Dalle origini al 1071)
126. Vieste e le città della Daunia dai Normanni al regno Aragonese
127. Strategie e metodi di un’esperienza di sviluppo sostenibile
128. Manaccora la Grotta degli Dei
129. بيسيتشي
130. Bloitinerari nel Parco Nazionale del Gargano
131. Il Pellegrino al Gargano
132. جارجانو
133. جارجانو
134. جارجانو
135. جارجانو
136. جارجانو
137. جارجانو
138. جارجانو
139. جارجانو
140. جارجانو
141. Gargano Parco
142. Gargano Parco
143. Itinerari segreti
144. Gargano Autentico
145. Gargano Landscapes
146. Guida all’escursionismo in Gargano
147. Guida al Parco Nazionale del Gargano
148. I frutti del Parco
149. Mattinata Gargano Magazine
150. Jano Fatti, uomini e cose del Gargano
151. La montagna su mare

التعليقات مغلقة.