Lid worden

aandeel,it

 

 

REGOLAMENTO DEI SOCI 2019

Raad van Bestuur

De vereniging wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, il quale ha potere decisionale sulle scelte organizzative e sulle attività ordinarie e straordinarie dell’Associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell’Assemblea dei Soci e se ne fa carico.

De Raad van Bestuur bestaat uit vijf leden (Voorzitter, Vice President, Penningmeester, Secretaresse, raadgever) eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci.

Aandeelhoudersvergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en door de aandeelhouders Werknemers en professionele trustees en blijft in functie totdat de 31 December 2019.

ART. 1: Indeling van leden

Leden kunnen zijn:

Soci Fondatori

Soci Collaboratori

Soci Onorari

Soci Ordinari

Soci Sostenitori

Socio Fan

Leden zijn OPRICHTERS Vereniging die de handeling van grondwet ondertekend en opgericht in feite de vereniging.

Leden zijn MEDEWERKERS personen die van plan en motivatie om samenwerking en operationele taken uit te voeren binnen de Association adres van de Raad van Bestuur. Ze, in quanto benefattori dell’Associazione ricevono servizi e benefici addizionali rispetto agli altri soci. Tali benefici vengono decisi ogni anno dal Consiglio Direttivo in base alle disponibilità dell’Associazione.

Leden zijn KOSTEN degenen die bijzondere bijdrage aan het leven van de vereniging hebben gemaakt of heeft bijzondere verdienste. Ze worden elk jaar vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Leden zijn GEWONE iedereen, persone fisiche che condividono gli scopi e le attività dell’Associazione, partecipando alle attività proposte ed usufruendo di sconti ed agevolazioni previste. Essi non ricoprono cariche sociali e non hanno compiti all’interno dell’Associazione.

Leden zijn SUPPORTERS iedereen, persone giuridiche titolari di attività commerciali che sostengono l’Associazione, bevordering van het bedrijfsleven via de officiële kanalen van de Vereniging, het delen van de voorgestelde activiteiten en het gebruik van de diensten aangeboden door de diensten. Il Contratto di Sponsorizzazione/Collaborazione è parte integrante del presente Regolamento.

Leden zijn VENTILATOR alle personen die de officiële Facebook-pagina van de vereniging te volgen met de "als" en willen deelnemen op onregelmatige basis in hun activiteiten gepland.

ART. 2: Rechten en Plichten van de leden

I soci che all’atto della sottoscrizione hanno accettato di condividere lo Statuto ed il Regolamento dei Soci sono tenuti a partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita dell’Associazione. Per raggiungere tale scopo i soci non si limiteranno a presenziare alle attività e agli eventi promossi dall’Associazione, ma si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l’esterno. Detoelating van nieuwe lid medewerker vindt plaats na indiening van een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur en tegen betaling van de contributie (met het verstrijken van het kalenderjaar) met de regels die jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgestelde. Al momento della domanda viene fornito all’aspirante socio un modulo di tesseramento, una copia dello Statuto e del Regolamento dei Soci. Het kandidaat-lid is verplicht om deze kopieën te lezen en verklaren de acceptatie vorm. De niet-aanvaarding zal de aanvraag voor toelating vervalt. Toelating wordt beslist door de Raad van Bestuur. I soci collaboratori hanno diritto di voto in quanto facenti parte dell’Assemblea dei Soci, maar komen niet in aanmerking voor kantoor. Il loro compito è supportare e consigliare nelle decisioni ordinarie il Consiglio Direttivo e svolgere compiti delegati dallo stesso.

Detoelating van een gewoon lid avviene a seguito della compilazione della Scheda di Tesseramento ed al pagamento della quota associativa (con scadenza dell’anno associativo) met de regels die jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgestelde. Hij heeft recht om te profiteren van kortingen en concessies nemen met betrekking tot de activiteiten van de vereniging, frequentare i locali ed acquisire o consultare materiale informativo, cartaceo o multimediale, essere informati delle attività proposte dall’Associazione tramite i mezzi informatici e telefonici. Een de facto onorario partner colui che è nominato dal Consiglio Direttivo. Sono soci onorari le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l’adesione a titolo gratuito per speciali meriti nei confronti dell’Associazione. Zij hebben geen stemrecht en zijn niet in aanmerking voor kantoor. Een de facto een draagorgaan Wie onderschrijft de 'Overeenkomst Sponsoring / partnerschap en sluiten met de Uitvoerende Raad van de aard van de steun en het tijdelijke karakter van de in de gemeenschappelijke regels Sponsoring / partnerschap acties. Eindelijk, wordt socio fan Degene die aan het lidmaatschap onderschrijft door het invullen van de vorm van het lidmaatschap het recht hebben om deel te nemen in 2 tours gepland in het jaar in verband met de huidige tarief (come il socio ordinario).

ART. 3: Cause di decadenza ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde per decesso, esclusione, recesso e mancato versamento delle quote sociali. In caso di decesso la quota associativa non è trasferibile agli eredi. Il socio non in regola con il pagamento della quota è escluso dall’Associazione. Il socio può essere escluso dall’Associazione anche per comportamento indegno, illegale, qualora sopraggiungessero conflitti d’interesse con gli scopi associativi o per inadempienza dei compiti. Nel caso in cui uno o più soci dovessero con il loro comportamento, recare danno o ostacolare il regolare svolgimento delle attività o la crescita dell’Associazione potranno essere dichiarati decaduti dalla qualità di socio a seguito della votazione di maggioranza del Consiglio Direttivo. De uitsluiting van een lid wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die de persoon in kennis. De uitgesloten lid kan een beroep doen op de persoon genoemd garante (Erelid). Ogni socio può recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza oneri, onderworpen aan de voltooiing van de genomen taken en verplichtingen jegens de vereniging.

In nessun caso il socio che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

ART. 4: Rechten en plichten extra

De leden van de algemene vergadering uit te voeren operationele taken door de erkende (door middel van een volmacht van de president) Zij heeft het recht, in het geval van overdrachten die woningen nodig, kost en inwoning in faciliteiten met een maximum van drie sterren. Deze kosten zijn aantoonbaar met de uitgifte, door leverancier, facturen of kwitanties waarop het bedrag moet worden vermeld in detail (n. notti, soort voedsel, dranken, etc..) en eenheidsprijzen. Deze kosten moeten binnen de in de begroting van het project en in overeenstemming met de criteria grenzen worden gemaakt. Ten aanzien van het uitgavenplafond voor consumptie, door werknemers of medewerkers in het project, van een maaltijd verzorgd door een externe structuur, sarà riconosciuto un rimborso massimo di € 20,00 een maaltijd met bewijs van ontvangst of een gewaarmerkt afschrift. De sociaal medewerkster, per ottenere i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio, Vereniging moet een samenvattend verslag waarin de gevraagde terugbetalingen, aandacht voor de kilometers en alle reizen gemaakt. Voor dergelijke reizen, moet een formele documentatie van de reis / missie produceren (facturen, vervoersbewijzen gestempeld, tabelle chilometriche ACI, etc.) met vermelding in detail de datum, reden voor de reis / missie brief, chilometri percorsi ed importo richiesto a rimborso.

ART. 5: Inschrijving van lidgelden

Zoals gedefinieerd door. 1 del presente Regolamento, leden hebben de plicht in te schrijven op een jaarlijks contingent economisch gescheiden in de categorieën:

Professionele medewerkers: nella qualità della loro prestazione d’opera, Ze hebben de plicht om een ​​jaarlijkse contributie van betalen € 40,00 (comprensiva dell’assicurazione);

TRUSTEES STAFLEDEN: als adviseur van de raad van bestuur en voorstander van initiatieven in de sociale uit te voeren, toeristische en culturele prikkels in de te nemen maatregelen, gieten van het aandeel van € 30,00 (comprensiva dell’assicurazione). Zij stellen voor nieuwe leden op de vergadering en de nieuwe partners voor samenwerking;

ERELEDEN: la loro quota associativa viene sottoscritta annualmente e la loro quota associativa è gratuita;

GEWONE LEDEN: hun contributie wordt ondertekend en jaarlijks door het betalen van € vernieuwd 25,00 (comprensiva dell’assicurazione) betaalbaar in een forfaitair bedrag op het moment van inschrijving;

ONDERSTEUNING VAN DE LEDEN: la quota associativa è di € 50,00 (voor wie het eerst komt in deze categorie) en € 30,00 (voor degenen die al de leden in de vorige jaarlijkse waren) wiens kaart wordt jaarlijks ondertekend;

SOCI FANS: la quota associativa è di € 5,00 per la tessera valida per n.2 itinerari a scelta del socio.

De raad van bestuur keurt en maakt de uitvoerende leden van deze verordeningen de dag 24 November 2018.

Reacties zijn gesloten.