Zostań użytkownikiem

udział,it

 

 

ROZPORZĄDZENIE CZŁONKÓW 2019

Rada Dyrektorów

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Radę Dyrektorów, kto ma uprawnienia decyzyjne na decyzje organizacyjne i zwyczajnych i nadzwyczajnych działań Stowarzyszenia, przy poszanowaniu suwerenności statutu i Walnego Zgromadzenia i na jego koszt.

Zarząd składa się z pięciu członków,,it,Zgromadzenie Członków składa się z członków Rady Dyrektorów oraz powierników i profesjonalnych Członków Współpracujących i pozostaje na stanowisku do czasu,,it (Prezydent, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, doradca) wybierany co trzy lata przez Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie Akcjonariuszy

L’Assemblea dei Soci è composta dai soci del Consiglio Direttivo e dai Soci Collaboratori fiduciari e professionali e dura in carica fino al 31 Grudzień 2019.

ART. 1: Klasyfikacja członków

Członkowie mogą być:

Założyciele

Partnerzy Associates

Członkowie Honorowi

Członkowie zwyczajni

Członkowie wspierający

Socio Fan

Członkowie są ZALOZYCIELE Stowarzyszenie tych, którzy podpisali akt konstytucji i faktycznie założył Stowarzyszenie.

Członkowie są WSPÓLNICY osoby, które planują i motywacji do prowadzenia współpracy i role operacyjnych w ramach adres Stowarzyszenia Zarządu. Oni, jako dobroczyńców Stowarzyszenia otrzymują dodatkowe usługi i korzyści niż innych członków. Świadczenia te są ustalane corocznie przez Radę Dyrektorów Spółki, w zależności od dostępności.

Członkowie są OPŁATY tych, którzy zrobili specjalny wkład do życia stowarzyszenia lub ma szczególne zasługi. Są one określone w każdym roku przez Radę Dyrektorów.

Członkowie są ZWYKŁE wszyscy, persone fisiche che condividono gli scopi e le attività dell’Associazione, udział w zajęciach oferowanych i korzystając z rabatów i korzyści, pod warunkiem. Nie zajmują stanowiska i nie mają obowiązków społecznych w ramach Stowarzyszenia.

Członkowie są ZWOLENNICY wszyscy, persone giuridiche titolari di attività commerciali che sostengono l’Associazione, wspierania biznesu poprzez oficjalne kanały Stowarzyszenia, dzielenie zaproponowanych działań i korzystania z usług oferowanych przez. Umowa sponsorska / Współpraca jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

Członkowie są WENTYLATOR wszystkie osoby, którzy się na oficjalnej stronie Facebook Stowarzyszenia z "jak" i chcą uczestniczyć nieregularnie w ich działalności planowanej.

ART. 2: Prawa i obowiązki członków

Akcjonariusze w czasie subskrypcji zgodziły się udostępnić Statut i regulamin członków są zobowiązani do aktywnego udziału w życiu i promowania i rozwoju Stowarzyszenia. Per raggiungere tale scopo i soci non si limiteranno a presenziare alle attività e agli eventi promossi dall’Associazione, ma si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l’esterno. L’przyjęcie nowego współpracownika członkowskim odbywa się po złożeniu pisemnego wniosku do Zarządu oraz po uiszczeniu opłaty członkowskiej (z upływem roku kalendarzowego,) z zasady ustanowione corocznie przez Radę Dyrektorów. Al momento della domanda viene fornito all’aspirante socio un modulo di tesseramento, kopia statutu i regulaminu Akcjonariuszy. Potencjalny członek ma obowiązek czytać te kopie i zadeklarować formę odbioru. Brak akceptacji spowoduje unieważnienie wniosku o dopuszczenie. Wstęp jest decyzją Zarządu. Pracownicy mają prawo do głosowania na członków Zgromadzenia Akcjonariuszy, ale nie kwalifikują się do biura. Ich zadaniem jest wspieranie i doradzanie Radzie Dyrektorów w zwykłych decyzji i realizacji zadań delegowanych przez.

L’Dopuszczenie członka zwyczajnego odbywa się po zakończeniu członkostwa Zarządu i płatności składek członkowskich (Dojrzewanie asocjacyjnego) z zasady ustanowione corocznie przez Radę Dyrektorów. On ma prawo do skorzystania z rabatów i ulg w odniesieniu do działalności stowarzyszenia, udziału w lokalnych i nabywać lub skonsultować materiału, cartaceo do multimediów, być informowani o działaniach proponowanych przez środki przez komputer i telefon. Stać się de facto onorario partnerem ten, kto jest powołany przez Radę Dyrektorów. Członkowie honorowi są osobowości, które jest uznawane przez Zarząd członkostwa dyrektorów bezpłatny, na szczególne zasługi w Związku. Nie mają prawa głosu i nie kwalifikują się do biura. Stać się de facto Członek wspierający kto podpisuje się pod "Umowa Sponsoring / Partnerstwo i zawrzeć z Radą Wykonawczą od rodzaju wsparcia i tymczasowy charakter działań określonych w Sponsoring / wspólne zasady partnerstwa. Wreszcie, staje się socio fan kto podpisuje się członkostwa poprzez wypełnienie formularza o członkostwo prawo uczestniczenia w trasie 2 zaprogramowanych w roku związany z aktualnym taryfy (come il socio ordinario).

ART. 3: Podstawy wygaśnięcia i wykluczenia akcjonariusza

Członkostwo jest stracone przez śmierć, wykluczenie, Wypowiedzenie i niepłacenie składek. W przypadku śmierci opłata członkowska jest niezbywalne spadkobiercom. Członek nie zastosuje się do uiszczenia opłaty jest wyłączone. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na wykroczenia, nielegalny, jeśli wystąpienie konfliktu interesów z celami stowarzyszenia lub za naruszenie obowiązków. W przypadku, gdy jeden lub więcej elementów z ich zachowania były, zaszkodzić lub utrudniać prawidłowe prowadzenie działalności lub wzrostu Stowarzyszenia nie mogą być uznane za kwalifikowalne jako partnera w wyniku głosowania większościowego w Radzie Dyrektorów. Wykluczenie członka jest zatwierdzony przez Radę Dyrektorów, który powiadamia osobę. Wykluczony członek może odwołać się do wskazanej osoby zapewnia (Członek honorowy). Każdy członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w dowolnym czasie i bez opłat, bez uszczerbku dla realizacji zadań wykonanych i zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

W żadnym przypadku członka, który wycofuje się prawo do zwrotu opłaty członkowskiej.

ART. 4: Prawa i obowiązki dodatkowe

Członkowie Walnego Zgromadzenia do wykonywania zadań operacyjnych zatwierdzonych przez (przez Pełnomocnictwa Prezydenta) Będą uprawnieni, w przypadku przelewów wymagających Domy, wyżywienie i zakwaterowanie w obiektach z maksymalnie trzema gwiazdkami. Opłaty te są możliwe do udowodnienia w tej sprawie, przez dostawcę, faktury lub rachunki, które muszą być określone szczegółowo kwoty (n. nocy, rodzaj żywności, napoje, itp..) oraz ceny jednostkowe. Koszty te muszą zostać poniesione w ramach limitów określonych w budżecie projektu oraz zgodnie z kryteriami kwalifikowalności. W odniesieniu do pułapu wydatków na spożycie, przez pracowników lub współpracowników w projekcie, posiłku dostarczone przez zewnętrzną strukturę, będą kwalifikować się do refundacji w wysokości do € 20,00 posiłek z potwierdzeniem odbioru lub poświadczonej kopii. Pracownik partnerem, do uzyskania zwrotu kosztów podróży, jedzenie, mieszkanie, Stowarzyszenie musi przedłożyć sprawozdanie podsumowujące wskazuje wymagane refundacji, podkreślając przebieg i wszystkie podróże wykonane. Dla takich wyjazdów, musi przedstawić dokumenty potwierdzające podróży / Misja (banknoty, bilety na podróż stemplowane, licznik kilometrów ACI, itd.) określające szczegółowo datę, Powodem listu wycieczka / misji, km napędzany i wnioskowana kwota do zwrotu.

ART. 5: Opłaty abonamentowe

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 niniejszego regulaminu, Członkowie mają obowiązek zagwarantować emisję roczną opłatę i ekonomicznie rozdzielone na kategorie:

PROFESJONALNE pracownicy: w jakości ich świadczenia pracy, Mają obowiązek zapłacić roczną opłatę członkowską € 40,00 (comprensiva dell’assicurazione);

CZŁONKOWIE TRUSTEES PRACOWNICY: jako doradca zarządu i zwolennik inicjatyw, które należy podjąć w życiu społecznym, turystyczne i kulturalne zachęty w działania, które należy podjąć, wylewanie udział € 30,00 (comprensiva dell’assicurazione). Proponują nowych członków na posiedzeniu i nowych partnerów do współpracy;

HONOROWY CZŁONKOWIE: la loro quota associativa viene sottoscritta annualmente e la loro quota associativa è gratuita;

Członkowie zwyczajni: ich składka członkowska jest podpisany i odnawiane corocznie przez zapłatę € 25,00 (comprensiva dell’assicurazione) pagabile in unica soluzione all’atto di iscrizione;

Członków wspierających: la quota associativa è di € 50,00 (dla tych, którzy po raz pierwszy wchodzą w tej kategorii) i € 30,00 (dla tych, którzy byli już członkami w poprzedniej roczny) którego karta jest podpisana rocznie;

SOCI FANS: la quota associativa è di € 5,00 per la tessera valida per n.2 itinerari a scelta del socio.

Rada Dyrektorów zatwierdza i dokonuje aktów wykonawczych członków obecnych na dzień 24 Listopad 2018.

Brak możliwości komentowania.