Πρόγραμμα τουριστικών εμπειριών "Καλοκαίρι στο Capitanata con ConfGuide",it

https://www.facebook.com/turismoconfguide/
μερίδιο,it

ConfCommercio e ConfGuide Provincia di Foggia propongono un programma di esperienze turistiche con Guide turistiche abilitate dal 1° Luglio al 31 Αύγουστος 2018 nei vari Comuni della Capitanata. Dopo il Progetto 99Borghi #RaccontodiPuglia dello scorso anno, in cui si sono riscontrati risultati lodevoli e di impatto comunicazionale e partecipativo importante, quest’anno…

Για να συνεχιστεί

Corso di preparazione all’esame per Guide e Accompagnatori turistici

Mentre tutti attendono il prossimo esame regionale che regolamenta le professioni di Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico, la Società “Euroambiente”, in accordo con le Guide abilitate di Confguide Foggia e il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, coerentemente con le linee guida emanate dalla Regione Puglia, organizza…

Για να συνεχιστεί

VII Edizione 99 Borghi Racconto di Puglia Natale nei Borghi

Riscoprire i borghi della Puglia spesso turisticamente dimenticati ma ricchi di storie e tradizioni. E’ questo l’obiettivo che Confcommercio Puglia si propone con il progetto “99 Borghi – #raccontodiPuglia” in collaborazione con Confguide Puglia, Regione Puglia e Pugliapromozione. Nella prima edizione del progetto, svoltasi lo scorso 2 Απρίλιος, sono stati coinvolti più di 90 comuni della Puglia.…

Για να συνεχιστεί

Foto Itinerari svolti da soci Daunia TuR per 99 Borghi #RaccontodiPuglia

Una giornata dedicata alla riscoperta dei borghi della Puglia attraverso storie ed emozioni: 99 BORGHI #raccontodipuglia. Η πρωτοβουλία, promossa da Confcommercio Puglia con Confguide Puglia e PugliaPromozione agenzia regionale del Turismo, è stata svolta Domenica 2 Απρίλιος 2017: una giornata di visite guidate gratuite per un viaggio nei racconti delle nostre tradizioni.…

Για να συνεχιστεί

Πληροφορίες Σεμινάρια "OPEN DAYS CONFGUIDE FOGGIA 2016",it

Incontri informativi itineranti rivolti a guide e aspiranti guide e accompagnatori turistici abilitati Regione Puglia. Il neo Sindacato ConfGuide ConfCommercio di Foggia, in riferimento alla Delibera della Giunta Regionale del 28 Σεπτέμβριος 2016, n.1510, manifesta la volontà di riunire le guide ed aspiranti guide ed accompagnatori turistici per informarle sulle…

Για να συνεχιστεί

Bandi di Concorso all’abilitazione della professione di Guida e Accompagnatore turistico

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει εγκρίνει, Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 28 Σεπτέμβριος, η εξέταση των προκηρύξεων διαγωνισμού για την απόκτηση των προσόντων για την άσκηση ως επαγγελματίας οδηγός και Tour Leader (ψήφισμα n.1510). Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (INFO). Ανάμεσα στα πιο σημαντικά σημεία των προκηρύξεων: – l’accesso…

Για να συνεχιστεί