Πληροφορίες Σεμινάρια "OPEN DAYS CONFGUIDE FOGGIA 2016",it

μερίδιο,it

Incontri informativi itineranti rivolti a guide e aspiranti guide e accompagnatori turistici abilitati Regione Puglia. Il neo Sindacato ConfGuide ConfCommercio di Foggia, in riferimento alla Delibera della Giunta Regionale del 28 Σεπτέμβριος 2016, n.1510, manifesta la volontà di riunire le guide ed aspiranti guide ed accompagnatori turistici per informarle sulle…

Για να συνεχιστεί

Η ένωση επιδιώκει συνεργάτες Daunia Tur

Ζητούνται τα στοιχεία: διερμηνείς, οδηγοί και ξεναγοί. Οι ξένες γλώσσες απαιτείται κυρίως English, Γερμανικά και Γαλλικά, αλλά μου αρέσει επίσης και άλλες ξένες γλώσσες.

Για να συνεχιστεί