خط سير الرحلة “كنوز TAVOLIERE” Visita di Troia e Lucera Sabato 2 نوفمبر 2019

Condividi

L’Associazione Daunia TuR è lieta di presentare ai propri soci e simpatizzanti, طريقا التاريخية الساحرة والرائعة – الثقافية والطعام والنبيذ في قلب Daunia الأكثر لفتا لاكتشاف جمال والآثار الفنية المحفوظة في Tavoliere.

يتبع

Programmazione EventiEmozioni d’Autunno

Un’appassionante e ricca programmazione attende i soci ed i simpatizzanti dell’Associazione Daunia TuR nel periodo autunnale che trasmette da sempre agli appassionati dei cammini e delle gite fuori porta, colori, tramonti e sapori tipici della stagione. La programmazione comincia proprio da DOMENICA 13 أكتوبر 2019 che ricade anche con la…

يتبع

مسار الرحلة “Assaggi di Monti Dauni IV^Edizione

L’associazione Daunia TuR propone ai propri associati e simpatizzanti un itinerario alla riscoperta dei borghi di Pietramontecorvino e Lucera previsto per Domenica 9 يونيو 2019 بدءا من مانفريدونيا في تجميع السيارات (تقاسم وسائل بك بين المشاركين).

يتبع

Programmazione Itinerari Mese Giugno 2019

L’Associazione Daunia TuR A.P.S. organizza per i propri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni e itinerari giornalieri periodici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio a carattere provinciale, regionale e nazionale e diffondere la cultura locale e le eccellenze naturalistiche con l’ausilio di Guide turistiche e esperti del territorio abilitati.

يتبع

الندوات التعريفية "فتح DAYS CONFGUIDE FOGGIA 2016",it

Incontri informativi itineranti rivolti a guide e aspiranti guide e accompagnatori turistici abilitati Regione Puglia. Il neo Sindacato ConfGuide ConfCommercio di Foggia, in riferimento alla Delibera della Giunta Regionale del 28 سبتمبر 2016, n.1510, manifesta la volontà di riunire le guide ed aspiranti guide ed accompagnatori turistici per informarle sulle…

يتبع

Assaggi di Monti Dauni con Daunia TuR III^ Edizione

Un meraviglioso viaggio alla scoperta dei borghi dei Monti Dauni Settentrionali L’associazione Daunia TuR propone ai propri associati e simpatizzanti un itinerario alla riscoperta dei borghi di Pietramontecorvino, Volturino e Lucera previsto per Sabato 25 أبريل 2015 بدءا من مانفريدونيا في تجميع السيارات (تقاسم وسائل بك بين المشاركين). L’itinerario consentirà…

يتبع