جارجانو في العواطف, مع DAUNIA الطور السياحة التجريبية

Condividi

يتبع

Programmazione itinerari 2016 "جارجانو في العواطف"

ونحن في النهاية!!! L’Associazione di Promozione turistica, DAUNIA الاجتماعي والثقافي TUR A.P.S. مع مساعدة من أدلة خبير قادتها جولة / تمكين بوليا, il Tour Operator Bisanum Viaggi ed i suoi partner/Soci Sostenitori: عطلة هادئة, B.&B. ستيلا مارينا, ريستورانتي لا في Masseria الحصين, B.&B. فيلا سيمون, B.&B. Casa Manfredi…

يتبع

Tour in barca alla scoperta delle grotte del Gargano

Ogni giorno è possibile visitare in barca le grotte marine del Gargano. غارغانو هي واحدة من المناطق الساحلية أجمل بوليا. من بين أفضل الطرق لزيارة جارجانو هو بالتأكيد يوم على متن سفننا لرحلة قارب جميلة في بوليا. لدينا ...

يتبع

مسار الرحلة “Scopri un Gargano memorabile” بيسيتشي – BAIA DI MANACCORA- TRABUCCO DI ZAIANA 9 أغسطس 2015

L’Associazione Daunia TuR propone ai propri soci un suggestivo itinerario legato alla storia, علم الآثار وجارجانو الذواقة التقليدية. Punta di Manaccora è uno stretto promontorio marino, che divide con la sua presenza la spiaggia di Manaccora. على الجانب الغربي للخليج التجويف الطبيعي الشهير ضمنه ...

يتبع

Programmazione itinerari 2015 “Gargano in emotions”

Gargano in Emotions è un’offerta calendarizzata di itinerari ed escursioni che l’Associazione Daunia TuR propone ogni anno (Quinta Edizione) per i propri soci e simpatizzanti per conoscere e fruire del territorio del Parco Nazionale del Gargano. PER PRENOTARSI E’ NECESSARIA L’ADESIONE TELEFONICA O DI CONTATTO presso:SEDE ASSOCIATIVA DAUNIA TUR A.P.S.Via…

يتبع

Il Gargano si rialza: la stagione turistica continua

Nell’esprimere solidarietà alle popolazioni del Gargano colpite dai nubifragi e cordoglio per le vittime, non si puo’ pero’ sottacere che in alcuni casi e’ possibile riconoscere un disastro annunciato. Alla base dei disastri, “come piu’ volte denunciato dal Wwf, ci sono i cambiamenti climatici, il consumo del suolo e un diffuso…

يتبع