تبرع 5 س 1000 all'A.P.S. DAUNIA TUR: إشارة إلى قادة

Condividi

يجوز للمكلف تخصيص حصة للجمعية سوء استخدام 5 لألف من ضريبة الدخل له (ضريبة الدخل الشخصي), توقيع واحد من المربعات الخاصة الخمس التي تظهر على نماذج إعلان (فريدة من نوعها شكل PF, نموذج 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che…

يتبع

افتتاح حملة العضوية,,it,شريك Daunia TuR,,ro 2019 Socio Daunia TuR

Gent.mi soci, simpatizzanti e fan, il Consiglio Direttivo ha aperto ufficialmente il 10^ anno associativo e siamo lieti di invitare tutti gli associati a rinnovare lafiduciain noi anche per il nuovo anno che ci aspetta ricco di attività, proposte ed eventi. In questo sito web “www.dauniatur.it” è possibile conoscere le attività dell’Associazione…

يتبع

طرق الصورة التي قام بها أعضاء DAUNIA لالطور,it 99 بورجي #RaccontodiPuglia

Una giornata dedicata alla riscoperta dei borghi della Puglia attraverso storie ed emozioni: 99 BORGHI #raccontodipuglia. المبادرة, promossa da Confcommercio Puglia con Confguide Puglia e PugliaPromozione agenzia regionale del Turismo, è stata svolta Domenica 2 أبريل 2017: una giornata di visite guidate gratuite per un viaggio nei racconti delle nostre tradizioni.…

يتبع

ثروات الجدول بوليا: سيراكابريولا ه Castelfiorentino

L’Associazione Daunia TuR propone per DOMENICA 2 يونيو 2016 لأعضائها, simpatizzanti e fans un’escursione diversa dal solito, بين حقول النجد والتلال المحيطة بها, لاكتشاف الفترة ازدهارا لالنجد عالية; في الواقع، هذه الأماكن, se oggi sono i resti di antiche…

يتبع

Confortanti i dati del turismo in Puglia per l’anno 2014

L’Assessore al Mediterraneo, CULTURA ه توريزمو, Silvia Godelli e il Direttore Generale di Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo comunicano che l’anno turistico 2014 si è concluso con risultati al di sopra delle aspettative. I dati finali inviati all’Istat sono superiori a quelli presentati in BIT: a completamento degli inserimenti in SPOT (Sistema…

يتبع