وFarrata: ريفي التقليد manfredoniana

Condividi

La FARRATA è una pietanza tipica della città di Manfredonia, ريفي عبق التقاليد كرنفال sipontina. و’ ما يسمى لأنه يتكون أساسا من الحبوب فارو. In questo rustico assai gradevole si utilizzano ingredienti della civiltà arcaica: غرانو ماشيراتا, ricotta pecorina, البردقوش والنعناع, القرفة والفلفل. La sfoglia superiore si spalma di tuorlo…

يتبع

Percorso delle tradizioniA spasso con Zè Peppe

Nella 66^Edizione del tradizionale Carnevale di Manfredonia, lasciatevi coinvolgere in sfrenati balli in maschera tra le strade e nelle “socie”, alla riscoperta delle tradizioni sartoriali, artigianali, storiche e naturalmente culinarie tipiche sipontine. Una guida turistica vi accompagnerà tra le vie del centro storico avvolto in un connubio di colori, sapori e musiche, nell’anno in cui il Carnevale si preannuncia essere “Roba da matti”.

يتبع

Itinerario culturale e gastronomicoL’amore si tinge d’arancio” فيكو ديل جارجانو

يسر جمعية Daunia الطور دعوة جميع أعضائها, simpatizzanti e amanti delle tradizioni e folklore popolare a trascorrere la giornata di DOMENICA 17 فبراير 2019 nel cuore del Gargano più spettacolare, il paese dell’amore, فيكو ديل جارجانو. وعقد الاحتفالات فيكو ديل جارجانو تكريما لعيد الحب, patrono della città e protettore degli agrumeti dell’Oasi Garganica che quest’anno si veste di arancione con la II^ Edizione diTerraranciacon il temaAmore di Cioccolato”.

يتبع

Apertura Campagna Tesseramenti 2019 Socio Daunia TuR

Gent.mi soci, simpatizzanti e fan, il Consiglio Direttivo ha aperto ufficialmente il 10^ anno associativo e siamo lieti di invitare tutti gli associati a rinnovare lafiduciain noi anche per il nuovo anno che ci aspetta ricco di attività, proposte ed eventi. In questo sito web “www.dauniatur.it” è possibile conoscere le attività dell’Associazione…

يتبع

ال “Ciangularie” عيد الميلاد جارجانو نموذجي

التفسير أيضا في مفتاح الحديثة من عيد الميلاد لا تفشل لنرى في الاعياد مع مشاعر الترقب والانتظار, عرض ونهج في الحياة مع الفرح والمرح إلى طال انتظارها. بالإضافة إلى الديكور (سرير, شجرة, مختلف الزينة), تم تكوين عيد الميلاد في جوهر آخر, الطهي.

يتبع

Presentazione Corso di Inglese per esame Cambridge Livello B2

L’Associazione Daunia TuR di Manfredonia in collaborazione con la scuola Cambridge Academy di Foggia, hanno presentato Venerdì 23 نوفمبر 2018 جميع خام 17,00 presso il Centro di Informazione ed Accoglienza Turistica INFOPOINT TURISTICO G.A.L. DAUNOFANTINO il Corso professionale di preparazione per l’esame Cambridge FIRST CERTIFICATE (Livello B2). La proposta formativa, della durata di 70 ساعات,...

يتبع